Calendari curs 2020-2021

Calendari curs 2020-2021

Dossier informatiu

dossier-escola-2020-2021

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-2021

1. Destinataris

Nens i nenes de quatre mesos a tres anys d’edat, nascuts entre l’any 2018 i l’any 2020.

 

2. Calendari preinscripció i matrícula

 • Presentació de sol·licituds per correu electrònic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 13 al 22 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020
 • Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020

3. Oferta de places inicial

L’Escola Bressol L’Ametller té capacitat per 74 places escolars.

Les vacants totals de les places dels infants s’ha establert a partir de la confirmació de continuïtat de l’escolarització de les famílies matriculades el curs 2019-2020.

Com a criteri general, es reservarà una plaça per franja d’edat per atendre alumnes amb necessitats educatives específiques. Tal i com defineix la Llei orgànica 9/1995 de 20 de novembre, s’entén per alumnes amb necessitats educatives especials aquells que pateixen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que manifestin trastorns greus de conducta o que estan en situacions socials i culturals desfavorides. Es proposarà l’ocupació d’aquestes places reservades d’acord amb els informes emesos pels equips de professionals corresponents i a partir de la puntuació obtinguda  de cada una de les places. Tal i com recull la resolució  Ens/280/2015, de 18 de febrer les reserves de les places per a alumnes amb necessitats educatives específiques són únicament efectives mentre duri el procés de preinscripció, que es considera acabat en el moment en què es procedeix a l’assignació de places amb caràcter definitiu.

Seguint aquests criteris les vacants son les següents:

  Places infants 2018 (P2) Places infants 2019 (P1) Places infants 2020

(P0)

Places Ordinàries NEE Ordinàries NEE Ordinàries NEE
28 1 18 1 7 1

El nombre de grups i places es podrà modificar vistes les dades de preinscripció, les necessitats d’escolarització,  escoltats els òrgans de garanties d’admissió, i les indicacions que vagin marcant les autoritats en referència a les actuacions a fer vers  la situació actual sobre covid-19,  L’assignació de places es farà d’acord amb aquesta situació final.

4. Documentació i criteris de prioritat

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Cal formalitzar, la sol·licitud de preinscripció mitjançant la plataforma Kindertic a través del següent enllaç: https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/85-ametller , una vegada omplerta la sol·licitud a través de la plataforma, cal baixar-se el document, signar-lo i enviar-lo amb la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) al correu electrònic de l’escola: lametller@ametlla.cat, durant el període de presentació de sol·licituds. El centre respondrà amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre, per correu electrònic.

 

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud (que obtindreu omplert a través de la plataforma Kindertic que haureu utilitzat prèviament), que haureu d’enviar per correu electrònic ha d’anar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares):

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han d’enviar per correu electrònic la documentació que a continuació s’indica per a cada criteri (escanejada o fotografiada per les dues cares).

a) Criteris generals

– Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (una escola pública d’infantil i primària i l’institut adscrit quan l’escola només està adscrita a aquest institut).

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

– Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Documentació

 • El DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037).

– Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documentació: l’acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
– Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

b) Criteri complementari

– L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documentació: el títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

 5. Normativa marc

Decret 75/2007 de 27 de març

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Instruccions que marca el Departament d’Educació

MÉS INFORMACIÓ: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/ 

 

Primera sembra

Ja comença a sortir el cap

Avui, pluja…

La importància de les relacions.

Relacionar-se és observar, escoltar i aprendre…

 

I els petits de l’escola ho comencem a posar en pràctica.

Comencem el projecte de l’hort!

Preparem la terra per la sembra, escollim les llavors i les plantem.

I ara a regar i esperar!!!

 

 

La Castanyada

Seguint les tradicions els grans de l’escola hem fet panellets.

…com ens hem posat!!!!

Calendari Curs 2019-2020

Calendari curs 2019-2020

Curs de reanimació cardiopulmonar (RCP)

La Jessica, mare d’un dels infants de l’escola, és infermera pediàtrica i s’ha ofert per fer un curs a les famílies de l’escola de reanimació cardiopulmonar.

Aquests cursos per a pares tenen com a objectiu ensenyar tècniques per a utilitzar una correcta RCP en lactants i infants

Moltes, moltes gràcies Jessica!!!