Category Archives: QUOTES 13-15

PREUS PÚBLICS CURS 2013-2014

PREUS PÚBLICS ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

El primer cicle d’educació infantil és una etapa no obligatòria. És potestat de cada ajuntament decidir si l’ofereix o no. El cost anual d’una plaça d’escola bressol és subvencionat per l’administració (Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i Generalitat de Catalunya) i la resta l’abonen els pares.

Els preus públics aprovats el curs passat continuen sent vigents per aquest curs però necessitem especificar certs conceptes que porten a confusió:

El cost que assumeixen les famílies és anual i es reparteix en dotze rebuts mensuals. El primer d’aquests pagaments es fa efectiu durant el període de matriculació en concepte d’obertura d’expedient i material, i dóna accés a la reserva de plaça escolar. Els onze pagaments restants es fan efectius a principi de cada més lectiu de setembre a juliol,  malgrat l’ infant no assisteixi a l’escola i es domiciliarà el pagament al compte corrent de les famílies.

 

SERVEIS I PREU PÚBLIC:

Servei escolaritat

Primer pagament al moment de la matricula

 

85 €

Escolaritat (onze rebuts de setembre a juliol ambdós inclosos)

 

195 €/mes

Serveis complementaris

Fix

Esporàdic

Acollida matí

36,75 €/mes

2,63 €/dia

Acollida tarda

36,75 €/mes

2,63 €/dia

Menjador i descans (inclou el berenar)

120,75 €/mes

8 €/dia

Menjador i descans biberoneria (nadons exclusivament lactants):

78,75 €/mes

4,20 €/dia

Berenar

0,53 €/dia

 

Devolució per menú no servit:  de 3’05 euros menú/dia,  sempre i quan la família hagi avisat al centre abans de les 9’30h del matí.

El servei d’acollida tarda només s’oferirà sempre i quan hi hagi 6 famílies que contractin de forma fix i amb caràcter anual aquest servei

 

BONIFICACIONS:

Per tenir un germà al centre 15%

Per tenir dos germans al centre 20%

PAGAMENTS:

Aquestes quotes mensuals, que són domiciliades al compte bancari, es cobraran entre el 5 i el 10 de cada mes.

Els serveis complementaris (menjador i acollida) es cobraran el mes següent juntament amb la quota del mes vigent. En finalitzar el curs escolar (durant el mes d’agost) es passarà el darrer rebut amb les taxes dels serveis complementaris pendents del mes de juliol.

El no pagament d’una quota mensual suposarà la pèrdua de la plaça i la baixa del servei d’escola bressol.

Quan hi hagi un impagat es notificarà a la família mitjançant carta i establint un termini per regularitzar la situació, seguint els procediments legals del Reglament General de Recaptació. En el cas de no pagar la quota en el termini pactat, es comunica verbalment i mitjançant carta la baixa automàtica de l’ infant.

BAIXES:

Les altes i baixes dels serveis complementaris cal notificar-les a les educadores.

La baixa voluntària dels alumnes per part de la família s’haurà de comunicar a la direcció del centre amb 15 dies d’antelació.

La sol·licitud de baixa del servei d’escola bressol en els darrers tres mesos del curs escolar, donat que és un greuge per a la dinàmica de l’escola i el pel cost de funcionament, comporta l’obligatori pagament de les quotes restants del curs i el fet de no beneficiar-se de qualsevol dels altres serveis que s’ofereixin des de L’Ametller.