Category Archives: QUOTES 11-12

QUOTES CURS 11-12

 

El primer cicle d’educació infantil és una etapa no obligatòria. És potestat de cada ajuntament decidir si l’ofereix o no. El cost anual d’una plaça d’escola bressol és subvencionat per l’administració (Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i Generalitat de Catalunya) i la resta l’aboneu els pares distribuint el cost en quotes de igual import. Les quotes són mensuals, de gener a juliol (aquest curs) i es domiciliarà el pagament al compte corrent que ens proporcioneu les famílies. La matrícula del curs és d’un pagament anual. 

  • Escolaritat:      11 mensualitats de 160 Euros c/u.
  • Matrícula:        50 euros/any
  • Acollida matí:   35 euros/mes
  • Acollida tarda:   35 euros/mes
  • Menjador i descans:   115 euros/mes

Les quotes es cobraran entre el 5 i 10 de cada mes.

Els serveis complementaris (menjador i acollida) es cobraran el mes següent juntament amb la quota del mes vigent. En finalitzar el curs escolar (durant el mes d’agost) es passarà el darrer rebut amb les taxes dels serveis complementaris pendents del mes de juliol.

En el cas de que algun dia no s’utilitzi el servei de menjador, es descomptarà 3 euros, sempre que s’avisi abans de les 9:30 del mateix dia.

El no pagament d’una quota mensual pot suposar la pèrdua de la plaça.

La baixa voluntària dels alumnes per part de la família s’haurà de comunicar a la direcció del centre amb 15 dies d’antelació.