Category Archives: CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

 

La carta de compromís és un document d’obligat compliment (LEC i Decret 102/2010 d’autonomia de Centres) que han de tenir  els Centres Educatius. Es descriu com el document, elaborat de manera participativa per la comunitat escolar i aprovat pel consell escolar, que expressa els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i els compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren.

El centre i la família han de formalitzar la carta de compromís  en el moment de la matrícula. Aquest document l’han de signar el pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i la direcció del centre educatiu públic.

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant . La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.

La Carta de Compromís del nostre Centre és la següent:

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU