PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2014-2015

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL’AMETLLER

 CURS 2014-2015

 

1.- APLICACIÓ DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ AL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Aquest procés de preinscripció i matriculació serà d’aplicació al servei d’escola bressol que ofereix L’AMETLLERubicada al Passatge del Pi, 12 de l’Ametlla del Vallès.

 

2.- REGULACIÓ DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

El procés de preinscripció i matriculació al servei d’escola bressol municipal L’Ametller de l’Ametlla del Vallès serà regulat per allò que recull aquest document que aprova la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.

Tot allò que aquest document no reculli, es regularà d’acord amb el Decret 75/2007 de 27 de març i la Resolució Ens/260/2014, de 7 de febrer , del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015.

3.- DESTINATARIS

El servei d’escola bressol de L’Ametlla del Vallès s’ofereix als nens i nenes de quatre mesos a tres anys d’edat. En el curs 2014-2015 les places seran ocupades, amb prioritat, per infants de l’Ametlla del Vallès nascuts entre l’any 2012 i l’any 2014.

4.- OFERTA DE PLACES

L’Escola Bressol L’Ametller ofereix 54 places escolars pel curs 2014-2015. Inicialment l’oferta de places és la següent, que podrà augmentar en funció de la demanda:

  Places infants 2012 (P2) Places infants 2013 (P1) Places infants 2014 (P0)
Places Ordinàries NEE Ordinàries NEE Ordinàries NEE
Places ocupades (infants que continuen) 14   5      
Oferta

curs 2014- 2015

5 1 20 1 7 1

Les vacants totals de les places dels infants s’establirà a partir del document de confirmació de continuïtat de l’escolarització que hauran signat les famílies actualment ateses.

Com a criteri general, es reservarà una plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats educatives específiques. Tal i com defineix la Llei orgànica 9/1995 de 20 de novembre, s’entén per alumnes amb necessitats educatives especials aquells que pateixen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que manifestin trastorns greus de conducta o que estan en situacions socials i culturals desfavorides. Es proposarà l’ocupació d’aquestes places reservades d’acord amb els informes emesos pels equips de professionals corresponents i a partir de la puntuació obtinguda en la baremació de cada una de les places. Tal i com recull la resolució Ens/260/2014, de 7 de febrer les reserves de les places per a alumnes amb necessitats educatives específiques són únicament efectives mentre duri el procés de preinscripció, que es considera acabat en el moment en què es procedeix a l’assignació de places amb caràcter definitiu.

 

5.- CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les relacions d’alumnat admès.

 El calendari del procés de preinscripció i matriculació pel curs 2014-2015 serà el següent:

Fases
Dates
Període de presentació de sol·licituds de preinscripció
del 5 al 16 de maig
Barem 21, 22 i 23 de maig
Publicació de llistes provisionals amb el barem 27 de maig
Presentació de reclamacions a les llistes baremades 28,29 i 30 de maig
Sorteig públic a les 10h. a l’escola L’Ametller per determinar l’ordenació de sol·licituds, si és necessari 28 de maig
Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès 5 de juny
Període de matriculació del 10 al 13 de juny

 Contra les llistes definitives d’admesos es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data en què es faci pública la relació esmentada. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

 

6.- CRITERIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES

 Una vegada finalitzat el període de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de vacants, les sol·licituds es baremaran d’acord amb els criteris detallats a continuació. En cas d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà mitjançant sorteig públic.

 Aquest procediment es durà a terme per a les places ordinàries i de la mateixa manera per a les places reservades a infants amb NEE.

CRITERIS GENERALS
 
EXISTÈNCIA DE GERMANS/ES MATRICULATS AL CENTRE o ALGUN DELS PARES O TUTORS HI TREBALLIN
40 punts
PROXIMITAT
Quan el domicili de l’alumne/a és dins el municipi de l’Ametlla
Quan el domicili laboral sigui dintre el municipi de l’Ametlla
 
30 punts
20 punts
 
DISCAPACITAT EN L’ALUMNE/A, GERMANS, PARE, MARE o TUTOR
10 punts
BENEFICIARIS PER RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
10 punts
CRITERIS COMPLEMENTARIS
 
CONDICIÓ DE FAMÍLIA NOMBROSA o MONOPARENTALS
15 punts
MALALTIA CRÒNICA EN L’ALUMNE/A
10 punts

 El criteri de proximitat es comprovarà mitjançant consulta directa al padró d’habitants. L’Ajuntament es reserva el dret de fer altres comprovacions per comprovar la residència al municipi quan sigui necessari.

 

7.- PROCEDIMENT DEL SORTEIG PÚBLIC PER DETERMINAR L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 Per determinar el número de sorteig de cada sol·licitud s’ordenaran alfabèticament els cognoms (primer i segon) de les sol·licituds rebudes i se’ls assignarà correlativament un número de l’1 fins al nombre total de sol·licituds.

Aquest número s’indicarà a les llistes baremades que es faran públiques al taulell informatiu de l’escola bressol municipal l’Ametller.

 –         Es mostraran totes les boles que s’utilitzaran per efectuar el sorteig.

–         Es proposarà a algú del públic que col·loqui les boles dins una caixa o bossa i que a continuació n’extregui una.

–         El nombre extret serà el primer nombre a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds empatades.

8.- COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ

 Per tal de garantir el compliment dels criteris sobre l’admissió de l’alumnat l’Ajuntament estableix una comissió d’escolarització formada pels següents membres:

President Regidora d’Ensenyament o regidor en qui delegui
Vocals Tècnica de la Regidoria d’Ensenyament
Direcció de EBM L’Ametller
Representant dels pares i mares de l’Ametller

 

 9.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

 Les sol·licituds de preinscripció es presentaran a la següent adreça d’acord amb el calendari anteriorment esmentat:

Escola bressol municipal L’Ametller- Passatge del Pi, 12

Horari: 

Dilluns

5 i 12 de maig

Dimarts

6 i 13 de maig

Dimecres

7 i 14 de maig

Dijous

8 i 15 de maig

Divendres

9 i 16 de maig

 

15.00 a 19.00 hs

 

15.00 a 17.00 hs

 

15.00 a 17.00 hs

8.30 a 11.30 hs

15.00 a 17.00 hs

 

15.00 a 17.00 hs

 

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant l’imprès publicat a:www.gencat.cat/ensenyament

 

10.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

 La documentació necessària per a formalitzar la preinscripció a l’escola bressol municipal l’Ametller és la següent:

 DOCUMENTACIÓ BÀSICA:

 Sol·licitud de preinscripció: www.gencat.cat/ensenyament

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Quanel domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI caldrà presentar un certificat o volant de convivència i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça. En cas contrari es perdran els drets de prioritat.
 • Original i fotocòpia de la TSI(targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

 De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA: (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

 • Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa, nòmina o autònoms), només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
 • Renda anual: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Discapacitat: original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família o per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat
 • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

L’acreditació de les circumstàncies al·legades s’ha d’efectuar dintre el període de preinscripció.

La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

11.- PROCÉS DE MATRICULACIÓ

 La matriculació dels infants admesos es formalitzarà a l ‘EBM L’Ametller , Passatge del Pi, 12 en els següents horaris:

 

Dilluns

9 de juny

Dimarts

10 de juny

Dimecres

11 de juny

Dijous

12 de juny

Divendres

13 de juny

 

15:00 a 19:00 hs

 

15:00 a 17:00 hs

 

15:00 a 17:00 hs

8 :30 a 11:30 hs

15:00 a 17:00 hs

 

15:00 a 17:00 hs

Seguint el calendari del procés de preinscripció i matriculació establert, l’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considerarà que renuncia a la plaça adjudicada. Per a cobrir la plaça vacant s’utilitzarà la llista d’espera.

 

12. – DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA

 Per a formalitzar la matrícula les famílies hauran de portar a l’EBM L’Ametller , dintre del termini de matriculació:

 • 4 fotografies mida carnet de l’infant.
 • Fotocòpia del llibre de vacunes de l’infant o certificat equivalent
 • Resguard de la transferència bancària de l’import de la matrícula
 • Fotocòpia del número de compte corrent

  

13. – LLISTA D’ESPERA

 Denominem llista d’espera a la llista d’infants baremada durant el procés de preinscripció als quals no s’ha assignat plaça. Hi haurà una llista pels infants nascuts l’any 2012, 2013 i 2014.

Les vacants que es produeixin, ja sigui durant el procés de matrícula o bé durant el curs escolar, s’oferiran per ordre als infants de la llista baremada segons l’any de naixement de la plaça vacant.

 

Procediment:

 

 • Es farà un màxim de 5 trucades telefòniques per localitzar els pares i oferir la plaça. En el cas d’existir contestador es deixarà missatge.
 • Hi haurà un termini de 24 hores per a respondre a l’oferta de la plaça.
 • Si no s’ha donat resposta durant aquest termini, s’entendrà que es desestima la plaça. I s’iniciarà el procediment amb el següent infant de la llista d’espera.
 • En el cas de resposta afirmativa, es marcarà conjuntament amb direcció el termini per a formalitzar la matrícula al centre.

 

Les famílies que facin preinscripció fora de termini, ompliran el full de sol·licitud, i s’aniran afegint al final de la llista baremada, segons ordre d’arribada i tenint en compte que seran prioritàries les preinscripcions d’infants residents a l’Ametlla del Vallès.

 La llista d’espera queda invalidada, quan s’inicia un nou procés de preinscripció i matrícula.

 

 14.- PAGAMENT DE QUOTES

 El primer cicle d’educació infantil és una etapa no obligatòria. És potestat de cada ajuntament decidir si l’ofereix o no. El cost anual d’una plaça d’escola bressol és subvencionat per l’administració (Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i Generalitat de Catalunya) i la resta l’aboneu els pares.

El cost que assumeixen les famílies és anual i es reparteix en dotze rebuts mensuals. El primer d’aquests pagaments es fa efectiu durant el període de matriculació i dóna dret a la reserva de la plaça escolar. Els onze pagaments restants es fan efectius a principi de cada mes lectiu de setembre a juliol, malgrat l’ infant no assisteixi a l’escola i es domiciliarà el pagament al compte corrent que ens proporcioneu les famílies

Aquestes quotes mensuals, que són domiciliades al compte bancari, es cobraran entre el 5 i el 10 de cada mes.

Els serveis complementaris (menjador i acollida) es cobraran el mes següent juntament amb la quota del mes vigent. En finalitzar el curs escolar (durant el mes d’agost) es passarà el darrer rebut amb les taxes dels serveis complementaris pendents del mes de juliol.

En el cas de que algun dia no s’utilitzi el servei de menjador, es descomptarà 3,05 euros, sempre que s’avisi abans de les 9:30 del mateix dia.

Les altes i baixes dels serveis complementaris cal notificar-les a les educadores.

El no pagament d’una quota mensual suposarà la pèrdua de la plaça i la baixa del servei d’escola bressol.

Quan hi hagi un impagat es notificarà a la família mitjançant carta i establint un termini per regularitzar la situació, seguint els procediments legals del Reglament General de Recaptació. En el cas de no pagar la quota en el termini pactat, es comunica verbalment i mitjançant carta la baixa automàtica de l’ infant.

La baixa voluntària dels alumnes per part de la família s’haurà de comunicar a la direcció del centre amb 15 dies d’antelació.

La sol·licitud de baixa del servei d’escola bressol en els darrers tres mesos del curs escolar, donat que és un greuge per a la dinàmica de l’escola i el pel cost de funcionament, comporta l’obligatori pagament de les quotes restants del curs i el fet de no beneficiar-se de qualsevol dels altres serveis que s’ofereixin des de L’Ametller.

 

15.- EN RELACIÓ A L’ÚS DELS SERVEIS DE L’AMETLLER

  

ÚS DE LA PLAÇA D’ESCOLA BRESSOL

 Es demanarà a les famílies que accedeixin a una plaça del servei d’escola bressol municipal que en facin un ús adequat i constant. Excepte per raons mèdiques expresses, l’assistència irregular o la no assistència al servei d’escola bressol poden ésser considerats indicis de no necessitar aquest servei i això pot comportar la possible pèrdua de plaça, en favor d’altres famílies que no han pogut ésser ateses per aquest servei.

 

About lametller

Escola Bressol municipal de l'Ametlla del Vallès

Posted on 28 Abril 2014, in Preinscripció i matrícula, Uncategorized. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: